Kontakt

Zawsze dajemy z siebie wszystko. Dotyczy to również obsługi klienta.

Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2022 r. Zentis Polska Sp. z o. o.

1. Wstęp – podstawowe informacje o Spółce, przyjętej strategii biznesowej oraz jej wpływ na podatki 

 

Zentis Polska Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Zentis Polska”) to przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie produkcji oraz sprzedaży wsadów owocowych i warzywnych zarówno dla odbiorców przemysłowych, jak i klientów indywidualnych. Produkty oferowane przez Spółkę są wykorzystywane do połączenia np. z produktami mleczarskimi takimi, jak jogurty, kefiry, serki, a także wyrobami lodziarskimi i piekarniczymi. Spółka działa w branży komponentów owocowych dostarczanych dla potrzeb rynku napojowego, przemysłu mleczarskiego, lodziarskiego, piekarniczego oraz cukierniczego w Polsce, jak również poza Polską. 

 

Spółka z uwagi na wielkość prowadzonej działalności jest jednym z największych pracodawców w regionie i podejmuje wysiłki, aby utrzymać ten status. W konsekwencji Spółka przyczynia się do zwiększenia dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego i zmniejszenia liczby osób bezrobotnych na obszarze działania jednostek samorządu terytorialnego, co z kolei przekłada się na dochody budżetowe danej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach centralnych (VAT, CIT, PIT). Spółka uiszcza również podatki lokalne, cło inne należności publicznoprawne. 

 

Podatki i należności publicznoprawne, do których zapłaty zobowiązana jest Spółka stanowią naturalną konsekwencję prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. W zakresie podatków działania Spółki koncentrują się na wywiązywaniu się ze wszystkich obowiązków podatkowych w wymaganym terminie i wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także na ograniczaniu ryzyka podatkowego poprzez minimalizację wątpliwości wynikających z brzmienia przepisów, czy też praktycznego podejścia organów podatkowych, co znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach. 

 

2. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

 

Obowiązki podatkowe są realizowane zgodnie z podziałem funkcji w ramach poszczególnych działów Spółki (tj. np. Dział Finansów i Rachunkowości, czy Dział Kadr i Płac, Dział Logistyki) przez pracowników posiadających kwalifikacje i kompetencje do wykonywania powierzonych im zadań przy zachowaniu ram etycznych obowiązujących w Spółce, które nie akceptują świadomego, celowego działania, którego skutkiem mogłoby być niewywiązywanie się lub wadliwe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. W ramach wykonywanych obowiązków w zakresie funkcji podatkowej wykorzystywane są narzędzia informatyczne i odpowiednio dostosowane systemy, które wspierają realizację ww. obowiązków i zapewniają cyfryzację rozliczeń podatkowych. 

 

Podstawowym procesem zapewniającym prawidłowość wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę jest klarowny podział kompetencji w zakresie zarządzania określonymi obszarami podatkowymi w Spółce. Wykonywanie obowiązków z zakresu danego podatku jest przypisane do konkretnego działu w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki. Każdy z tych działów tworzą zasoby ludzkie posiadające wiedzę i umiejętności, zapewniające prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. W przypadku działu zajmującego się rozliczaniem CIT, VAT oraz tzw. podatku u źródła, został wypracowany podział kompetencji, aby zapewnić kompleksową realizację zadań z zakresu rachunkowości i księgowania mających istotny wpływ na prawidłową wysokość zobowiązań podatkowych, jak również zadań stricte podatkowych. Taki podział obowiązków minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów z uwagi na specjalizację pracowników zajmujących się danym obszarem i świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania w zakresie kalkulacji zobowiązania podatkowego, czy też obowiązków sprawozdawczych z zakresu podatków. W każdym dziale odpowiedzialnym za rozliczanie podatków znajduje się jedna osoba pełniąca funkcję lidera i zwierzchnika pozostałych pracowników danego działu. 

 

Przy realizacji zadań obowiązuje w Spółce zasada tzw. „czterech oczu”. Podział zadań i odpowiednie kwalifikacje pracowników, jak również nadzór i zasada co najmniej podwójnego sprawdzenia umożliwiają prawidłowe przygotowanie, rozliczenie podatków i ich zaraportowanie w terminie, a także w prawidłowej wysokości. 

 

Pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczanie podatków korzystają z różnego rodzaju programów i narzędzi informatycznych wspomagających i usprawniających ich pracę. Programy te służą między innymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych, generowania plików JPK, rozliczania listy płac dla celów prowadzenia rozliczeń jako płatnik PIT i ZUS czy też wysyłki zgłoszeń celnych. 

 

W związku z częstymi zmianami przepisów podatkowych w Polsce, jak również podejścia w zakresie ich interpretacji wszyscy pracownicy Spółki obowiązani są do systematycznego, bieżącego pogłębiania wiedzy z zakresu podatków, stosownie do wykonywanych przez nich zadań. Pracownicy Spółki korzystają w tym zakresie z portali branżowych czy newsletterów publikowanych przez firmy doradztwa podatkowego. Korzystają również z dostępu do systemu informacji prawnej zawierającego informacje w zakresie najnowszych zmian w przepisach prawa podatkowego. Pracownicy Spółki uczestniczą również w zewnętrznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, których plan ustalany jest na początku roku. 

 

Co do zasady, w pierwszej kolejności pracownicy Spółki samodzielnie dokonują analizy zagadnień podatkowych pojawiających się w toku ich codziennej pracy. Konsultują się również w tym zakresie między sobą. W przypadku kwestii budzących wątpliwości korzystają ze wsparcia zewnętrznych doradców podatkowych. 

 

W Spółce wdrożono wytyczne związane ze zmianą przepisów mające na celu minimalizację ryzyka w obszarach zarządzania ryzykiem podatkowym, które obejmują np.: 

  • Kwestie rozliczania podatku u źródła, w szczególności w zakresie dochowania należytej staranności, kompletowania dokumentów jak np. certyfikatów rezydencji podatkowej i oświadczeń, a także stosowania preferencji podatkowych przy poborze podatku u źródła. 
  • Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (tzw. procedurę MDR), zawierającą elementy wskazane w art. 86l § 2 Ordynacji podatkowej. 
  • Procedurę mającą na celu wdrożenie standardu IFS (International Food Standard – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności) w Spółce. Procedura ta zawiera zapisy odnoszące się do wszystkich obszarów działalności operacyjnej Spółki. W odniesieniu do zagadnień podatkowych, w procedurze tej zawarto zapisy w zakresie stosowanej w praktyce weryfikacji kontrahentów dla celów VAT oraz obowiązek rozsyłania, co dwa tygodnie informacji o zmianach w przepisach podatkowych wśród wszystkich pracowników Spółki. 

 

Spółka od 2013 roku posiada status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), co stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu kontroli i nadzoru wewnętrznego w Spółce, który pozwala w prawidłowy i terminowy sposób rozliczać się nie tylko z należności celnych, ale także innych należności publicznoprawnych. 

 

Spółka wykazuje ograniczoną tolerancję na ryzyko podatkowe i zmierza do jego ograniczania poprzez wskazane powyżej formalne, czy też niespisane, lecz stosowane w praktyce procesy i procedury. Spółka skoncentrowana jest na rozwoju działalności operacyjnej, toteż w obszarze ryzyka podatkowego jej działania służą zabezpieczeniu prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, których zakres może ulegać zwiększeniu w związku ze stałym rozwojem Spółki. Spółka jest świadoma, że rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego buduje jej wizerunek, jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego, który poprzez terminowe uiszczanie podatków w prawidłowej wysokości przykłada się nie tylko do rozwoju regionu, w którym prowadzi swoją działalność, ale także do rozwoju całego kraju. Dodatkowo, rzetelne podejście do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę buduje także jej obraz, jako wiarygodnego Pracodawcy, a także kontrahenta wobec potencjalnych partnerów biznesowych. 

 

3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

W 2022 roku Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej i nie jest stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS. 

 

4. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą 

 

Spółka jako polski rezydent podatkowy, posiadający w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT korzysta z możliwości stosowania zaliczek uproszczonych i wpłaca wynikające z nich kwoty w ustawowym terminie. Spółka skorzystała z przedłużonego terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego CIT za 2022 r. Nadpłata podatku wynikająca z uproszczonych zaliczek została Spółce zwrócona w formie przelewu na rachunek bankowy. 

 

Spółka dochowuje obowiązków wynikających z regulacji dotyczących cen transferowych i współpracuje w tym zakresie z zewnętrznym profesjonalnym podmiotem doradczym. Już na początku każdego roku Spółka podejmuje działania mające na celu terminowe wywiązanie się z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local File) w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, które przekroczyły ustawowe progi, jak również przygotowania i złożenia sprawozdania tj. np. TPR-C, oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji i stosowanych cenach rynkowych. Na moment sporządzania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r. Spółka nie dołączyła do dokumentacji grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File) za 2022 r., która zostanie sfinalizowana w ustawowym terminie. 

 

W odniesieniu do innych obowiązków związanych z CIT, Spółka w 2022 r. pełniła również funkcję płatnika podatku dochodowego z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów przez podatników posiadających w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy (tzw. podatek u źródła). Spółka w ustawowym terminie wpłacała pobrany podatek u źródła do urzędu skarbowego, składała deklarację CIT-10Z oraz informacje IFT-2R. 

 

Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest również zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. Spółka co miesiąc, w ustawowym terminie, składała deklaracje VAT oraz Jednolite Pliki Kontrolne, zawierające informacje o sprzedaży opodatkowanej dokonanej przez Spółkę jak i o wysokości VAT naliczonego. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie podatku VAT Spółka we współpracy z innymi działami, jak np. działem zakupów dokonuje weryfikacji kontrahentów w ramach dochowania należytej staranności, jak również postępuje zgodnie z uzyskanymi interpretacjami. Spółka na bieżąco podejmuje działania w związku z cyfryzacją podatków zainicjowaną przez Ministerstwo Finansów dot. np. raportowania VAT poprzez pliki JPK, białej listy, mechanizmu podzielonej płatności, czy też faktur ustrukturyzowanych. W 2022 r. Spółka rozpoczęła projekt mający na celu przygotowanie Spółki do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych. 

 

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka do wytworzenia niektórych produktów wykorzystuje alkohol etylowy. Zużywany alkohol korzysta ze zwolnienia akcyzy ze względu na jego przeznaczenie. W Spółce dokonano urzędowego sprawdzenia w zakresie możliwości korzystania z ww. zwolnienia. 

 

Spółka dokonywała zakupów towarów spoza terytorium Unii Europejskiej i w związku z tym była zobowiązana do poniesienia ciężaru należności celnych. W zakresie rozliczeń z tytułu cła należy podkreślić, że Spółka korzysta z uproszczeń w procedurach celnych jako podmiot posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). 

 

Spółka jest także podatnikiem podatku od nieruchomości. Spółka złożyła deklarację DN-1 oraz opłaciła podatek od nieruchomości w ustawowym terminie. 

 

Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników. Spółka w ustawowym terminie złożyła do właściwego urzędu skarbowej deklaracje, w tym w szczególności PIT-4R oraz PIT-11. 

 

Spółka ponosi także ciężary innych należności publicznoprawnych, których obowiązek zapłaty wynika z prawa powszechnie obowiązującego. Dotyczy to m.in. opłaty środowiskowej oraz opłaty rocznej z tytułu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. opłata BDO). 

 

W 2022 roku Spółka złożyła do organów podatkowych dwie informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Obie dotyczyły podatku CIT. 

 

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

 

W 2022 r. Spółka zrealizowała 3 transakcje, które przekroczyły wskazany próg. Transakcje te wynikały z realizowanej przez Spółkę strategii biznesowej i były zgodne z polityką Grupy Zentis, w której każdy podmiot pełni określone funkcje na przynależnym mu rynku. 

 

Pierwsza transakcja dotyczyła sprzedaży wsadów owocowych do spółki niebędącej polskim rezydentem podatkowym. Spółka, jako podmiot o profilu produkcyjnym, dokonała sprzedaży określonej grupy produktów do podmiotu powiązanego z siedzibą za granicą. Nabywca produktów pełni wyłącznie funkcje dystrybucyjne i dokonuje zakupu produktów w celu odprzedaży na swoim lokalnym rynku. 

 

Druga transakcja dotyczyła surowców od spółki niebędącej polskim rezydentem podatkowym. Współpraca w zakresie zakupu surowców zapewnia polskiemu podmiotowi pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz uzyskanie przychodów ze sprzedaży produktów Spółki. 

 

Trzecia transakcja dotyczyła zakupu towarów handlowych od spółki niebędącej polskim rezydentem podatkowym. Rosnąca konkurencja na rynku wymaga od Spółki stałego rozszerzania swojego asortymentu. 

 

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT 

 

Grupa Zentis kontynuowała w 2022 r. proces centralizacji rozliczeń księgowych części swoich podmiotów obejmujących również Spółkę. Docelowo część procesów związanych z księgowością większości podmiotów Grupy Zentis ma zostać przeniesiona do jednego podmiotu z Grupy, co może mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki, czy też podmiotów z Grupy. W 2022 r. miała miejsce kontynuacja zapoczątkowanych w 2021 r. działań polegająca na przejęciu części procesów księgowych przez jeden podmiot z Grupy i wsparcia Spółki w tym zakresie, co zostało odzwierciedlone w rozliczeniach między podmiotami. 

 

7. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego 

 

W 2022 r. Spółka złożyła 2 wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej. 

 

W 2022 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie WIS. 

 

Spółka w 2022 r. nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wiążącej informacji akcyzowej. 

 

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

 

W 2022 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń na ww. terytoriach lub krajach (tj. w tzw. rajach podatkowych). 

Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2021 r. Zentis Polska Sp. z o. o.

1. Wstęp – podstawowe informacje o Spółce, przyjętej strategii biznesowej oraz jej wpływ na podatki


Zentis Polska Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Zentis Polska”) to przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie produkcji oraz sprzedaży wsadów owocowych i warzywnych zarówno dla odbiorców przemysłowych, jak i klientów indywidualnych. Produkty oferowane przez Spółkę są wykorzystywane do połączenia np. z produktami mleczarskimi takimi, jak jogurty, kefiry, serki, a także wyrobami lodziarskimi i piekarniczymi. Spółka działa w branży komponentów owocowych dostarczanych dla potrzeb rynku napojowego, przemysłu mleczarskiego, lodziarskiego, piekarniczego oraz cukierniczego w Polsce, jak również poza Polską.
Spółka z uwagi na wielkość prowadzonej działalności jest jednym z największych pracodawców w regionie i podejmuje wysiłki, aby utrzymać ten status. W konsekwencji Spółka przyczynia się do zwiększenia dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego i zmniejszenia liczby osób bezrobotnych na obszarze działania jednostek samorządu terytorialnego, co z kolei przekłada się na dochody budżetowe danej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach centralnych (VAT, CIT, PIT). Spółka uiszcza również podatki lokalne, cło inne należności publicznoprawne.
Podatki i należności publicznoprawne, do których zapłaty zobowiązana jest Spółka stanowią naturalną konsekwencję prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. W zakresie podatków działania Spółki koncentrują się na wywiązywaniu się ze wszystkich obowiązków podatkowych w wymaganym terminie i wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także na ograniczaniu ryzyka podatkowego poprzez minimalizację wątpliwości wynikających z brzmienia przepisów, czy też praktycznego podejścia organów podatkowych, co znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach.


2. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie


Obowiązki podatkowe są realizowane zgodnie z podziałem funkcji w ramach poszczególnych działów Spółki (tj. np. Dział Finansów i Rachunkowości, czy Dział Kadr i Płac, Dział Logistyki) przez pracowników posiadających kwalifikacje i kompetencje do wykonywania powierzonych im zadań przy zachowaniu ram etycznych obowiązujących w Spółce, które nie akceptują świadomego, celowego działania, którego skutkiem mogłoby być niewywiązywanie się lub wadliwe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. W ramach wykonywanych obowiązków w zakresie funkcji podatkowej wykorzystywane są narzędzia informatyczne i odpowiednio dostosowane systemy, które wspierają realizację ww. obowiązków i zapewniają cyfryzację rozliczeń podatkowych.


Podstawowym procesem zapewniającym prawidłowość wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę jest klarowny podział kompetencji w zakresie zarządzania określonymi obszarami podatkowymi w Spółce. Wykonywanie obowiązków z zakresu danego podatku jest przypisane do konkretnego działu w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki. Każdy z tych działów tworzą zasoby ludzkie posiadające wiedzę i umiejętności, zapewniające prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. W przypadku działu zajmującego się rozliczaniem CIT, VAT oraz tzw. podatku u źródła, został wypracowany podział kompetencji, aby zapewnić kompleksową realizację zadań z zakresu rachunkowości i księgowania mających istotny wpływ na prawidłową wysokość zobowiązań podatkowych, jak również zadań stricte podatkowych. Taki podział obowiązków minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów z uwagi na specjalizację pracowników zajmujących się danym obszarem i świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania w zakresie kalkulacji zobowiązania podatkowego, czy też obowiązków sprawozdawczych z zakresu podatków. W każdym dziale odpowiedzialnym za rozliczanie podatków znajduje się jedna osoba pełniąca funkcję lidera i zwierzchnika pozostałych pracowników danego działu.
Przy realizacji zadań obowiązuje w Spółce zasada tzw. „czterech oczu”. Podział zadań i odpowiednie kwalifikacje pracowników, jak również nadzór i zasada co najmniej podwójnego sprawdzenia umożliwiają prawidłowe przygotowanie, rozliczenie podatków i ich zaraportowanie w terminie, a także w prawidłowej wysokości.
Pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczanie podatków korzystają z różnego rodzaju programów i narzędzi informatycznych wspomagających i usprawniających ich pracę. Programy te służą między innymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych, generowania plików JPK, rozliczania listy płac dla celów prowadzenia rozliczeń jako płatnik PIT i ZUS czy też wysyłki zgłoszeń celnych.
W związku z częstymi zmianami przepisów podatkowych w Polsce, jak również podejścia w zakresie ich interpretacji wszyscy pracownicy Spółki obowiązani są do systematycznego, bieżącego pogłębiania wiedzy z zakresu podatków, stosownie do wykonywanych przez nich zadań. Pracownicy Spółki korzystają w tym zakresie z portali branżowych czy newsletterów publikowanych przez firmy doradztwa podatkowego. Korzystają również z dostępu do systemu informacji prawnej zawierającego informacje w zakresie najnowszych zmian w przepisach prawa podatkowego. Pracownicy Spółki uczestniczą również w zewnętrznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, których plan ustalany jest na początku roku.
Co do zasady, w pierwszej kolejności pracownicy Spółki samodzielnie dokonują analizy zagadnień podatkowych pojawiających się w toku ich codziennej pracy. Konsultują się również w tym zakresie między sobą. W przypadku kwestii budzących wątpliwości korzystają ze wsparcia zewnętrznych doradców podatkowych.
W Spółce wdrożono wytyczne związane ze zmianą przepisów mające na celu minimalizację ryzyka w obszarach zarządzania ryzykiem podatkowym, które obejmują np.:

  • Kwestie rozliczania podatku u źródła, w szczególności w zakresie dochowania należytej staranności, kompletowania dokumentów jak np. certyfikatów rezydencji podatkowej i oświadczeń, a także stosowania preferencji podatkowych przy poborze podatku u źródła.
  • Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (tzw. procedurę MDR), zawierającą elementy wskazane w art. 86l § 2 Ordynacji podatkowej.
  • Procedurę mającą na celu wdrożenie standardu IFS (International Food Standard – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności) w Spółce. Procedura ta zawiera zapisy odnoszące się do wszystkich obszarów działalności operacyjnej Spółki. W odniesieniu do zagadnień podatkowych, w procedurze tej zawarto zapisy w zakresie stosowanej w praktyce weryfikacji kontrahentów dla celów VAT oraz obowiązek rozsyłania, co dwa tygodnie informacji o zmianach w przepisach podatkowych wśród wszystkich pracowników Spółki.

Spółka od 2013 roku posiada status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), co stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu kontroli i nadzoru wewnętrznego w Spółce, który pozwala w prawidłowy i terminowy sposób rozliczać się nie tylko z należności celnych, ale także innych należności publicznoprawnych.
Spółka wykazuje ograniczoną tolerancję na ryzyko podatkowe i zmierza do jego ograniczania poprzez wskazane powyżej formalne, czy też niespisane, lecz stosowane w praktyce procesy i procedury. Spółka skoncentrowana jest na rozwoju działalności operacyjnej, toteż w obszarze ryzyka podatkowego jej działania służą zabezpieczeniu prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, których zakres może ulegać zwiększeniu w związku ze stałym rozwojem Spółki. Spółka jest świadoma, że rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego buduje jej wizerunek, jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego, który poprzez terminowe uiszczanie podatków w prawidłowej wysokości przykłada się nie tylko do rozwoju regionu, w którym prowadzi swoją działalność, ale także do rozwoju całego kraju. Dodatkowo, rzetelne podejście do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę buduje także jej obraz, jako wiarygodnego Pracodawcy, a także kontrahenta wobec potencjalnych partnerów biznesowych.


3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
W 2021 roku Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej i nie jest stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS.


4. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą
Spółka jako polski rezydent podatkowy, posiadający w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT korzysta z możliwości stosowania zaliczek uproszczonych i wpłaca wynikające z nich kwoty w ustawowym terminie. Spółka skorzystała z przedłużonego terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego CIT za 2021 r. Nadpłata podatku wynikająca z uproszczonych zaliczek zgodnie z podejściem Spółki jest przeznaczana na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Spółka dochowuje obowiązków wynikających z regulacji dotyczących cen transferowych i współpracuje w tym zakresie z zewnętrznym profesjonalnym podmiotem doradczym. Już na początku każdego roku Spółka podejmuje działania mające na celu terminowe wywiązanie się z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local File) w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, które przekroczyły ustawowe progi, jak również przygotowania i złożenia sprawozdania tj. np. TPR-C, oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji i stosowanych cenach rynkowych. Na moment sporządzania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r. Spółka nie dołączyła do dokumentacji grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File) za 2021 r., która zostanie sfinalizowana w ustawowym terminie.
W odniesieniu do innych obowiązków związanych z CIT, Spółka w 2021 r. pełniła również funkcję płatnika podatku dochodowego z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów przez podatników posiadających w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy (tzw. podatek u źródła). Spółka w ustawowym terminie wpłacała pobrany podatek u źródła do urzędu skarbowego, składała deklarację CIT-10Z oraz informacje IFT-2R.


Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest również zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. Spółka co miesiąc, w ustawowym terminie, składała deklaracje VAT oraz Jednolite Pliki Kontrolne, zawierające informacje o sprzedaży opodatkowanej dokonanej przez Spółkę jak i o wysokości VAT naliczonego. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie podatku VAT Spółka we współpracy z innymi działami, jak np. działem zakupów dokonuje weryfikacji kontrahentów w ramach dochowania należytej staranności, jak również postępuje zgodnie z uzyskanymi interpretacjami. Spółka na bieżąco podejmuje działania w związku z cyfryzacją podatków zainicjowaną przez Ministerstwo Finansów dot. np. raportowania VAT poprzez pliki JPK, białej listy, mechanizmu podzielonej płatności, czy też faktur ustrukturyzowanych.
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka do wytworzenia niektórych produktów wykorzystuje alkohol etylowy. Zużywany alkohol korzysta ze zwolnienia akcyzy ze względu na jego przeznaczenie. W Spółce dokonano urzędowego sprawdzenia w zakresie możliwości korzystania z ww. zwolnienia.


Spółka dokonywała zakupów towarów spoza terytorium Unii Europejskiej i w związku z tym była zobowiązana do poniesienia ciężaru należności celnych. W zakresie rozliczeń z tytułu cła należy podkreślić, że Spółka korzysta z uproszczeń w procedurach celnych jako podmiot posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).
Spółka jest także podatnikiem podatku od nieruchomości. Spółka złożyła deklarację DN-1 oraz opłaciła podatek od nieruchomości w ustawowym terminie.
Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników. Spółka w ustawowym terminie złożyła do właściwego urzędu skarbowej deklaracje, w tym w szczególności PIT-4R oraz PIT-11.
Spółka ponosi także ciężary innych należności publicznoprawnych, których obowiązek zapłaty wynika z prawa powszechnie obowiązującego. Dotyczy to m.in. opłaty środowiskowej oraz opłaty rocznej z tytułu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. opłata BDO).


W 2021 roku Spółka złożyła do organów podatkowych dwie informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Obie dotyczyły podatku CIT.
5. Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej


W 2021 r. Spółka zrealizowała 3 transakcje, które przekroczyły wskazany próg. Transakcje te wynikały z realizowanej przez Spółkę strategii biznesowej i były zgodne z polityką Grupy Zentis, w której każdy podmiot pełni określone funkcje na przynależnym mu rynku.
Pierwsza transakcja dotyczyła sprzedaży wsadów owocowych do spółki niebędącej polskim rezydentem podatkowym. Spółka, jako podmiot o profilu produkcyjnym, dokonała sprzedaży określonej grupy produktów do podmiotu powiązanego z siedzibą za granicą. Nabywca produktów pełni wyłącznie funkcje dystrybucyjne i dokonuje zakupu produktów w celu odprzedaży na swoim lokalnym rynku.
Druga transakcja dotyczyła surowców od spółki niebędącej polskim rezydentem podatkowym. Współpraca w zakresie zakupu surowców zapewnia polskiemu podmiotowi pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz uzyskanie przychodów ze sprzedaży produktów Spółki.
Trzecia transakcja dotyczyła zakupu towarów handlowych od spółki niebędącej polskim rezydentem podatkowym. Rosnąca konkurencja na rynku wymaga od Spółki stałego rozszerzania swojego asortymentu.


6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT
Grupa Zentis kontynuowała w 2021 r. proces planowania centralizacji rozliczeń księgowych części swoich podmiotów, która ma objąć również Spółkę. Docelowo część procesów związanych z księgowością większości podmiotów Grupy Zentis ma zostać przeniesiona do jednego podmiotu z Grupy, co może mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki, czy też podmiotów z Grupy. W 2021 r. zostały podjęte wstępne działania we współpracy z zewnętrznym, niezależnym doradcą w zakresie rozeznania tematu i przygotowania do przenoszenia procesów księgowych.


7. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego
W 2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej.
W 2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie WIS, otrzymała natomiast 6 decyzji dotyczących wniosków o wydanie WIS, które złożyła w 2020 r. W uzasadnionych przypadkach Spółka dokonuje korekty rozliczeń VAT, aby zapewnić zgodność z otrzymaną interpretacją.
Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wiążącej informacji akcyzowej.


8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej


W 2021 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń na ww. terytoriach lub krajach (tj. w tzw. rajach podatkowych).

Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2020 r. Zentis Polska Sp. z o. o.

 

1. Wstęp – podstawowe informacje o Spółce, przyjętej strategii biznesowej oraz jej wpływ na podatki

 

Zentis Polska Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Zentis Polska”) to przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie produkcji oraz sprzedaży wsadów owocowych i warzywnych zarówno dla odbiorców przemysłowych, jak i klientów indywidualnych. Produkty oferowane przez Spółkę są wykorzystywane do połączenia np. z produktami mleczarskimi takimi, jak jogurty, kefiry, serki, a także wyrobami lodziarskimi i piekarniczymi. Spółka działa w branży komponentów owocowych dostarczanych dla potrzeb rynku napojowego, przemysłu mleczarskiego, lodziarskiego, piekarniczego oraz cukierniczego w Polsce, jak również poza Polską.

Spółka z uwagi na wielkość prowadzonej działalności jest jednym z największych pracodawców w regionie i podejmuje wysiłki, aby utrzymać ten status. W konsekwencji Spółka przyczynia się do zwiększenia dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego i zmniejszenia liczby osób bezrobotnych na obszarze działania jednostek samorządu terytorialnego, co z kolei przekłada się na dochody budżetowe danej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach centralnych (VAT, CIT, PIT). Spółka uiszcza również podatki lokalne, cło inne należności publicznoprawne.

Podatki i należności publicznoprawne, do których zapłaty zobowiązana jest Spółka stanowią naturalną konsekwencję prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. W zakresie podatków działania Spółki koncentrują się na wywiązywaniu się ze wszystkich obowiązków podatkowych w wymaganym terminie i wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także na ograniczaniu ryzyka podatkowego poprzez minimalizację wątpliwości wynikających z brzmienia przepisów, czy też praktycznego podejścia organów podatkowych, co znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach.
 

2. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

 

Obowiązki podatkowe są realizowane zgodnie z podziałem funkcji w ramach poszczególnych działów Spółki (tj. np. Dział Finansów i Rachunkowości, czy Dział Kadr i Płac, Dział Logistyki) przez pracowników posiadających kwalifikacje i kompetencje do wykonywania powierzonych im zadań przy zachowaniu ram etycznych obowiązujących w Spółce, które nie akceptują świadomego, celowego działania, którego skutkiem mogłoby być niewywiązywanie się lub wadliwe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. W ramach wykonywanych obowiązków w zakresie funkcji podatkowej wykorzystywane są narzędzia informatyczne i odpowiednio dostosowane systemy, które wspierają realizację ww. obowiązków i zapewniają cyfryzację rozliczeń podatkowych.

 

Podstawowym procesem zapewniającym prawidłowość wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę jest klarowny podział kompetencji w zakresie zarządzania określonymi obszarami podatkowymi w Spółce. Wykonywanie obowiązków z zakresu danego podatku jest przypisane do konkretnego działu w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki. Każdy z tych działów tworzą zasoby ludzkie posiadające wiedzę i umiejętności, zapewniające prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. W przypadku działu zajmującego się rozliczaniem CIT, VAT oraz tzw. podatku u źródła, został wypracowany podział kompetencji, aby zapewnić kompleksową realizację zadań z zakresu rachunkowości i księgowania mających istotny wpływ na prawidłową wysokość zobowiązań podatkowych, jak również zadań stricte podatkowych. Taki podział obowiązków minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów z uwagi na specjalizację pracowników zajmujących się danym obszarem i świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania w zakresie kalkulacji zobowiązania podatkowego, czy też obowiązków sprawozdawczych z zakresu podatków. W każdym dziale odpowiedzialnym za rozliczanie podatków znajduje się jedna osoba pełniąca funkcję lidera i zwierzchnika pozostałych pracowników danego działu

 

Przy realizacji zadań obowiązuje w Spółce zasada tzw. „czterech. oczu”. Podział zadań i odpowiednie kwalifikacje pracowników, jak również nadzór i zasada co najmniej podwójnego sprawdzenia umożliwiają prawidłowe przygotowanie, rozliczenie podatków i ich zaraportowanie w terminie, a także w prawidłowej wysokości.

 

Pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczanie podatków korzystają z różnego rodzaju programów i narzędzi informatycznych wspomagających i usprawniających ich pracę. Programy te służą między innymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych, generowania plików JPK, rozliczania listy płac dla celów prowadzenia rozliczeń jako płatnik PIT i ZUS czy też wysyłki zgłoszeń celnych.

 

W związku z częstymi zmianami przepisów podatkowych w Polsce, jak również podejścia w zakresie ich interpretacji wszyscy pracownicy Spółki obowiązani są do systematycznego, bieżącego pogłębiania wiedzy z zakresu podatków, stosownie do wykonywanych przez nich zadań. Pracownicy Spółki korzystają w tym zakresie z portali branżowych czy newsletterów publikowanych przez firmy doradztwa podatkowego. Korzystają również z dostępu do systemu informacji prawnej zawierającego informacje w zakresie najnowszych zmian w przepisach prawa podatkowego. Pracownicy Spółki uczestniczą również w zewnętrznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, których plan ustalany jest na początku roku.

 

Co do zasady, w pierwszej kolejności pracownicy Spółki samodzielnie dokonują analizy zagadnień podatkowych pojawiających się w toku ich codziennej pracy. Konsultują się również w tym zakresie między sobą. W przypadku kwestii budzących wątpliwości korzystają ze wsparcia zewnętrznych doradców podatkowych.

W Spółce wdrożono wytyczne związane ze zmianą przepisów mające na celu minimalizację ryzyka w obszarach zarządzania ryzykiem podatkowym, które obejmują np.:

  • Kwestie rozliczania podatku u źródła, w szczególności w zakresie dochowania należytej staranności, kompletowania dokumentów jak np. certyfikatów rezydencji podatkowej i oświadczeń, a także stosowania preferencji podatkowych przy poborze podatku u źródła.
  • Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (tzw. procedurę MDR), zawierającą elementy wskazane w art. 86l § 2 Ordynacji podatkowej.
  • Procedurę mającą na celu wdrożenie standardu IFS (International Food Standard – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności) w Spółce. Procedura ta zawiera zapisy odnoszące się do wszystkich obszarów działalności operacyjnej Spółki. W odniesieniu do zagadnień podatkowych, w procedurze tej zawarto zapisy w zakresie stosowanej w praktyce weryfikacji kontrahentów dla celów VAT oraz obowiązek rozsyłania, co dwa tygodnie informacji o zmianach w przepisach podatkowych wśród wszystkich pracowników Spółki.

Spółka od 2013 roku posiada status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), co stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu kontroli i nadzoru wewnętrznego w Spółce, który pozwala w prawidłowy i terminowy sposób rozliczać się nie tylko z należności celnych, ale także innych należności publicznoprawnych.

 

Spółka wykazuje ograniczoną tolerancję na ryzyko podatkowe i zmierza do jego ograniczania poprzez wskazane powyżej formalne, czy też niespisane, lecz stosowane w praktyce procesy i procedury. Spółka skoncentrowana jest na rozwoju działalności operacyjnej, toteż w obszarze ryzyka podatkowego jej działania służą zabezpieczeniu prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, których zakres może ulegać zwiększeniu w związku ze stałym rozwojem Spółki. Spółka jest świadoma, że rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego buduje jej wizerunek, jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego, który poprzez terminowe uiszczanie podatków w prawidłowej wysokości przykłada się nie tylko do rozwoju regionu, w którym prowadzi swoją działalność, ale także do rozwoju całego kraju. Dodatkowo, rzetelne podejście do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę buduje także jej obraz, jako wiarygodnego Pracodawcy, a także kontrahenta wobec potencjalnych partnerów biznesowych.

 

3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 

W 2020 roku Spółka wystąpiła z jednym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu CIT, jak również złożyła wnioski o wydanie Wiążących Informacji Stawkowych (dalej „WIS”) – szerzej w punkcie 7 poniżej. W związku z ograniczoną tolerancją na ryzyko podatkowe Spółka każdorazowo stosuje się do otrzymanych interpretacji.

Spółka nie podejmowała innych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w 2020 r. i nie jest stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS.

 

4. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

 

Spółka jako polski rezydent podatkowy, posiadający w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT korzysta z możliwości stosowania zaliczek uproszczonych i wpłaca wynikające z nich kwoty w ustawowym terminie. Spółka w ustawowym terminie złożyła również roczne zeznanie podatkowe za 2020 r. i nie skorzystała z przedłużonego terminu na dochowanie tego obowiązku. Nadpłata podatku wynikająca z uproszczonych zaliczek zgodnie z podejściem Spółki jest przeznaczana na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

 

Spółka dochowuje obowiązków wynikających z regulacji dotyczących cen transferowych i współpracuje w tym zakresie z zewnętrznym profesjonalnym podmiotem doradczym. Już na początku każdego roku Spółka podejmuje działania mające na celu terminowe wywiązanie się z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local File) w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, które przekroczyły ustawowe progi, jak również przygotowania i złożenia sprawozdania tj. np. TPR-C, oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji i stosowanych cenach rynkowych. Na moment sporządzania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. Spółka nie dołączyła do dokumentacji jeszcze grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File) za 2020 r., która zostanie sfinalizowana w ustawowym terminie.

 

W odniesieniu do innych obowiązków związanych z CIT, Spółka w 2020 r. pełniła również funkcję płatnika podatku dochodowego z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów przez podatników posiadających w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy (tzw. podatek u źródła). Spółka w ustawowym terminie wpłacała pobrany podatek u źródła do urzędu skarbowego, składała deklarację CIT-10Z oraz informacje IFT-2R.

 

Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest również zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. Spółka co miesiąc, w ustawowym terminie, składała deklaracje VAT oraz Jednolite Pliki Kontrolne, zawierające informacje o sprzedaży opodatkowanej dokonanej przez Spółkę jak i o wysokości VAT naliczonego. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie podatku VAT Spółka we współpracy z innymi działami, jak np. działem zakupów dokonuje weryfikacji kontrahentów w ramach dochowania należytej staranności, jak również występuje z wnioskami o wydanie wiążącej interpretacji stawkowej w odniesieniu do wybranych grup produktów budzących wątpliwości i współpracuje w ramach tego procesu z organem podatkowym udzielając wyczerpujących informacji w zakresie stanu faktycznego. Spółka na bieżąco podejmuje działania w związku z cyfryzacją podatków zainicjowaną przez Ministerstwo Finansów dot. np. raportowania VAT poprzez pliki JPK, białej listy, mechanizmu podzielonej płatności.

 

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka do wytworzenia niektórych produktów wykorzystuje alkohol etylowy. Zużywany alkohol korzysta ze zwolnienia akcyzy ze względu na jego przeznaczenie. W Spółce dokonano urzędowego sprawdzenia w zakresie możliwości korzystania z ww. zwolnienia.

 

Spółka dokonywała zakupów towarów spoza terytorium Unii Europejskiej, toteż była zobowiązana do poniesienia ciężaru należności celnych. W zakresie rozliczeń z tytułu cła należy podkreślić, że Spółka korzysta z uproszczeń w procedurach celnych jako podmiot posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

 

Spółka jest także podatnikiem podatku od nieruchomości. Spółka złożyła deklarację DN-1 oraz opłaciła podatek od nieruchomości w ustawowym terminie.

Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników. Spółka w ustawowym terminie złożyła do właściwego urzędu skarbowej deklaracje, w tym w szczegolności PIT-4R oraz PIT-11.

 

Spółka ponosi także ciężary innych należności publicznoprawnych, których obowiązek zapłaty wynika z prawa powszechnie obowiązującego. Dotyczy to m.in. opłaty środowiskowej oraz opłaty rocznej z tytułu wpisu do rejestru

podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. opłata BDO).

 

W 2020 roku Spółka złożyła do organów podatkowych dwie informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Obie dotyczyły podatku CIT.

 

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

 

W 2020 r. Spółka zrealizowała 3 transakcje, które przekroczyły wskazany próg. Transakcje te wynikały z realizowanej przez Spółkę strategii biznesowej i były zgodne z polityką Grupy Zentis, w której każdy podmiot pełni określone funkcje na przynależnym mu rynku.

 

Pierwsza transakcja dotyczyła sprzedaży wsadów owocowych do spółki niebędącej polskim rezydentem podatkowym. Spółka, jako podmiot o profilu produkcyjnym, dokonała sprzedaży określonej grupy produktów do podmiotu powiązanego z siedzibą za granicą. Nabywca produktów pełni wyłącznie funkcje dystrybucyjne i dokonuje zakupu produktów w celu odprzedaży na swoim lokalnym rynku.

 

Druga transakcja dotyczyła surowców od spółki niebędącej polskim rezydentem podatkowym. Współpraca w zakresie zakupu surowców zapewnia polskiemu podmiotowi pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz uzyskanie przychodów ze sprzedaży produktów Spółki.

 

Trzecia transakcja dotyczyła zakupu towarów handlowych od spółki niebędącej polskim rezydentem podatkowym. Rosnąca konkurencja na rynku wymaga od Spółki stałego rozszerzania swojego asortymentu.

 

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT

 

Grupa Zentis planuje centralizację rozliczeń księgowych części swoich podmiotów, która ma objąć również Spółkę. Docelowo część procesów związanych z księgowością większości podmiotów Grupy Zentis ma zostać przeniesiona do jednego podmiotu z Grupy, co może mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki, czy też podmiotów z Grupy. Obecnie trwają analizy w tym zakresie.

 

7. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

 

W 2020 r. Spółka złożyła jeden wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu podatku dochodowego od prawnych, który dotyczył zagadnienia z zakresu podatku u źródła.

 

W 2020 r. Spółka złożyła także 67 wniosków o wydanie WIS. Spółka posiada bardzo szeroki asortyment produktów, obejmujący kilka tysięcy pozycji, który ulega stałemu poszerzeniu. Z uwagi na różnorodność oferowanych produktów, które czasami jedynie nieznacznie różnią się składem lub parametrami, mogą pojawiać się wątpliwości w zakresie stosowania właściwych stawek VAT. Spółka, w celu zabezpieczenia prawidłowości swoich rozliczeń, występuje w takiej sytuacji z wnioskiem o wydanie WIS i stosuje się do otrzymanej interpretacji. W uzasadnionych przypadkach Spółka dokonuje korekty rozliczeń VAT, aby zapewnić zgodność z otrzymaną interpretacją.

 

Spółka w 2020 r. nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wiążącej informacji akcyzowej.

 

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2

ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

 

W 2020 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń na ww. terytoriach lub krajach (tj. w tzw. rajach podatkowych).